อบจ.สงขลา สนับสนุนให้ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ (Brand Image) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ

    2019-02-18 15:02:16
    อบจ.สงขลา สนับสนุนให้ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ (Brand Image) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 62 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์สร้างภาพลักษณ์ (Brand Image) ณ บริเวณถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัจจุบัน ย่านเมืองเก่าสงขลากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดการเปลี่ยนแปลงในย่านเมืองเก่าอย่างมากทำให้เกิดสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดสงขลา แต่ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการสังเคราะห์ถึงภาพลักษณ์ (Brand Image) เมืองเก่าสงขลาสู่นักท่องเที่ยวที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตนของสงขลา ดังนั้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบจึงสามารถทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของชุมชนโดยการให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดภาพลักษณ์ (Brand Image) สู่การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตลาด โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ , ผู้ประกอบการย่านเมืองเก่าสงขลา , ภาคเอกชน , ภาคีคนรักเมืองสงขลา , ตัวแทนชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา