กิจกรรม รู้รักษ์ สามัคคี เยาวชนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รุ่นที่ 1

    2019-02-21 11:37:26
    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำกิจกรรม รู้รักษ์ สามัคคี เยาวชนพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท และหน้าที่ของตนตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือความแตกต่างหลากหลายของพลเมือง ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะในการดำเนินชีวิตตาม วิถีประชาธิปไตย กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 รุ่น กำหนดดำเนินการ รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พิธีเปิดโครงการ โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา...ภาพ/ข่าว กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา