นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน "วันครบรอบ 12 ปี คุณธรรมวิทยา" 12 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม

    2019-02-21 15:16:31
    16 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน "วันครบรอบ 12 ปี คุณธรรมวิทยา" 12 ปีแห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปด้วยคุณภาพและคุณธรรม โดยมีตัวแทนกงสุลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เครือข่ายชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการมูลนิธิเทิดคุณธรรม และคณะกรรมการจัดงานร่วมในพิธีเปิด ณ อาคารมูลนิธิเทิดคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรมวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยที่โรงเรียนคุณธรรมวิทยา เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งเน้นพัฒนาจัดการศึกษาในทุกๆด้าน ได้รับการตอบรับจากสังคม และการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษา เยาวชนตั้งแต่เยาว์วัยให้มีคุณภาพ และปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทยให้พร้อมในทุกๆด้าน จากการที่มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา เป็นเครื่องยืนยันถึงการมีศักยภาพของโรงเรียนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งยังมุ่งส่งเสริมความสามารถทักษะด้านภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ซึ่งสอดคล้องวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงานของตนเอง และของผู้อื่น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจของคณะครู ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง