นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อน การลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.

    2019-02-26 10:43:31
    23 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อน การลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้บริหาร และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพะวง อ.เมือง จ.สงขลา จากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 25 เห็นชอบแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมาตราการที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ประกอบด้วย 15 มาตราการ ซึ่งในมาตราการที่ 10 คือ มาตราการลดปริมาณขยะ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำแนวทางการจัดเก็บขยะเปียก เพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจังหวัดได้คัดเลือกเทศบาลตำบลพะวง พร้อมมอบนโยบายดำเนินการตามแนวทางการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกครัวเรือน จำนวน 300 ครัวเรือน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน เพื่ิอนำไปคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 และบ้านห้วยขัน หมู่ที่ 4 จำนวน 375 ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นครัวเรือนนำร่องทุกครัว และคาดว่าจะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนทั้งตำบล จำนวน 13,568 ครัวเรือนภายในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาล ได้ตระหนักในการร่วมกันดำเนินการจัดทำ ถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อนำขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการจัดการขยะด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และยังช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง