นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการค่ายพลังเยาวชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6

    2019-02-26 10:53:48
    24 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการค่ายพลังเยาวชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 โดยมีสหพันธ์เยาวชนภาคใต้ คณะครู อาจารย์เครือข่ายภาคสังคม เครือข่ายประธานนิสิต นักศึกษา ประธานนักเรียน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมร่วมในพิธีปิดโครงการ และรับประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งโครงการค่ายพัฒนาพลังเยาวชนสร้างสรรค์ สู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน รุ่นที่ 6 จะเห็นได้ชัดเจนว่าการเป็นผู้นำ เป็นได้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เหตุเพราะจำเป็นต้องใช้ฐานความรู้ที่หลากหลาย ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำ ที่ว่าศิลป์ก็เพราะจำเป็นต้องมีการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพราะสถานการณ์ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว ต้องใช้เทคนิกกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้และศิลปะ ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นเสมือนสนามทดลอง ให้ฝึกเพื่อการประเมินภาวะผู้นำของตนเอง ก่อนก้าวสู่สนามจริงที่ยุ่งยากและซับซ้อนในอนาคต และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่โครงการครั้งนี้ เยาวชนได้มาอยู่ร่วมกัน และได้แสดงออกถึงความสามารถด้วยความเป็นมิตร มีความรัก ความสามัคคี ถึงพร้อมด้วยพลังความคิด พลังปัญญา พลังแห่งจิตใจใฝ่ดี เพื่อเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ตนเอง ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติต่อไป