นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเมือง"

    2019-02-26 10:56:58
    24 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ "จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเมือง" โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ นักธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.ไพโรจน์ ชัยจิระธิกุล เป็นหัวหน้าโครงการ จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเมือง ซึ่งมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้สนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของเมือง ซึ่งจะมีการเก็บและสังเคราะห์ข้อมูล ควบคู่กับการดำเนินการปฏิบัติ เป็นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเมืองหาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพราะเมืองหาดใหญ่มีประเด็นเรื่องด่วน ที่จำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการร่วมพิจารณา บูรณาการประสานงานให้เกิดความเป็นเอกภาพทั่วถึง เกิดประสิทธิภาาพและประสิทธิผล จึงได้จัดการประชุมร่วมกันกับทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจนกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา วาระ สงขลาเมืองแห่งความสุข วาระที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ และสอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ โดยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาขับเคลื่อน สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบในการพัฒนา เป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับภาคใต้ประเทศไทย