รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

    2019-02-26 11:03:51
    วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กิจกรรมศึกษาออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวถนนติณสูลานนท์ ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจรช่วยแก้ปัญหากาจราจรในเมืองสงขลา และสามารถเป็นเส้นทางชมวิวทิวทัศน์พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา