นายก อบจ.สงขลา ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค

    2019-02-26 11:15:59
    นายก อบจ.สงขลา ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภูมิภาค http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190225114710152