นายก อบจ.สงขลา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

    2019-02-26 11:17:05
    นายก อบจ.สงขลา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190226070155426