นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

    2019-02-26 11:19:03
    นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่อง http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190226071719428