26 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วรจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561

    2018-02-27 11:47:44
    26 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วรจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร อปท.ในจังหวัดสงขลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมฯ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเมืองสงขลา ใน 4 ปีข้างหน้า ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาสงขลา 4 ปีข้างหน้า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงอยากให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชน ดังนั้นการที่จะทำให้ภาคประชาชนตลอดจนถึงทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสงขลา ทางองค์การบริหารส่วนจัวหวัดสงขลา จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนชาวสงขลา ว่ายังมีอะไรที่พี่น้องประชาชนต้องการเพิ่มเติม ในแผนพัฒนาเมืองสงขลา 4 ปีข้างหน้า ซึ่งความมุ่งหมายก็คือ อยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสงขลา โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ เราจะร่วมกันนำสงขลาสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน