นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นะื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ( EMT)

    2019-02-26 15:01:30
    25 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นะื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง ( EMT) และมอบประกาศนียบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากเครือข่ายต่างๆในจังหวัดสงขลาจำนวน 43 คน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ 5 จากเครือข่าย 19 หน่วยปฏิบัติการในจังหวัดสงขลา จำนวน 43 คน มีระยะเวลาดำเนินการอบรมเป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินทางการแพทย์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินได้เพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และช่วยปฏิบัติงานการแพทย์ขั้นสูง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่จะมาเรียนรู้เป็นแบบอย่างต่อไปในอนาคต