รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8

    2019-03-05 11:13:41
    วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติ เชิญเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8 จัดโดยเทศบาลตำบลคูเต่า ณ โรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การจัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 8 เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยปลูกฝังการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐและประชาชน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคูเต่า เทศบาลเมืองคลองแห และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา