นายก อบจ.สงขลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.สงขลา

    2019-03-05 11:16:24
    1 มีนาคม.2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาร่วมประชุม เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะ ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด อบจ.สงขลา ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ไว้ 3 รูปแบบคือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา