รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จัดโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่

    2019-03-05 11:18:31
    1 มีนาคม 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการห้องเรียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการฟื้นฟู จัดโดยโรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ลานชั้น 3 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ในปัจจุบันสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2561 มีผู้ป่วยมาเข้ารับบริการที่งานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพิ่มขึ้นคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 30 โรคหลอดเลือดสมองส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดความพิการติดบ้านติดเตียง ดังนั้นคณะผู้จัดและกลุ่มเพื่อนดูแลเพื่อนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการให้บริการด้านการฟื้นฟู จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ญาติและผู้ป่วยได้มีความเข้าใจและมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลและฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกล้าเผชิญหน้าในสังคมและชุมชน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “ห้องเรียนฝึกทักษะชั้นสูง” ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ฝึกทักษะในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์จริง เช่นการเดินทาง การวางแผนการจ่ายเงิน การซื้ออาหารเป็นต้น เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านการทำกิจวัตรประจำวัน ของผู้ป่วยต่อไป ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา