กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

    2019-03-05 11:20:07
    กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารจังหวัดสงขลา ในนามกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยการจัดฝึกอบรมการซ่อม และการผลิตอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ลดภาระต่อครอบครัวและสังคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการรถนั่งคนพิการ ระดับพื้นฐาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรฯ และมีพิธีมอบรถวิลแชร์แก่คนพิการ ที่มีความต้องใช้รถนั่งคนพิการ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองไม่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลตลอดเวลา ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา