นายก อบจ.สงขลา ประธานกล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ปี 2562

    2019-03-05 11:31:53
    4 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานกล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ปี 2562 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เน้นให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดการพึ่งพิง และอบรมพัฒนาบุคลากรในชุมชนเป็น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และครอบคลุม นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้บริการส่งเสริม บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดปัญหารการพึ่งพิง และรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาว และเป็นการรองรับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในท้องถิ่น ชุมชน มีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 70 ชั่วโมง