นายก อบจ.สงขลา ประธานประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562

    2019-03-07 14:47:22
    7 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวาระที่สำคัญประกอบด้วย การติดตามความก้าวหน้าของการเปิดศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรม ความก้าวหน้าของถนนเลียบด่านพรมแดน ความก้าวหน้าของศูนย์คมนาคมขนส่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ความก้าวหน้าของสวนสาธารณะแห่งใหม่ และการเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2562 ตลอดจนถึงการรับฟังรายงานสถานะการคลังของเจ้าหน้าที่กองคลัง และการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงปฏิทินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจำเดือน มีนาคม 2562 จากสำนักปลัด