นายก อบจ.สงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

    2019-03-14 10:59:17
    8 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและให้ความเห็นชอบการประสานโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร ชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา