นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อสช) รุ่นที่ 2

    2019-03-14 11:04:36
    8 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อสช) รุ่นที่ 2 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่มาให้ความรู้ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครชุมชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จากทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้จัดอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชนเพื่อให้แกนนำประชาชน มีความรู้ความเข้าใจสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือป่วยฉุกเฉินในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนหมายเลข 1669 รวมทั้งการใช้แอพพริเคชั่น 1669 เพื่อสร้างตัวแทนระดับหมู่บ้าน ให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดอัตราการสูญเสียชีวิตหรือความพิการจากการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องลดลง โดยมีเป้าหมายเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดอัตราการตาย การพิการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย พร้อมกับนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป