อบจ.สงขลา เข้าร่วมรับฟังการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

    2019-03-14 11:08:20
    จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยออกนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวตั้งแต่ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ให้การนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 โดย นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา