นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีปิดฝึกอบรม อสม.พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

    2019-03-14 11:09:32
    8 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีปิดฝึกอบรม อสม.พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตร การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 12 ในโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะความชำนาญในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ได้อย่างถูกหลักวิชาการ เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด และยังได้กระจายความครอบคลุมในการให้ความช่วยเหลืิอผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยจัดอบรมปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น หลักสูตร การปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ในกลุ่ม อสม. เพื่อกระจายความครอบคลุมในพื้นที่ ช่วยลดอัตราการสูญเสียชีวิต และพิการ