อบจ.สงขลา ให้บริการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีชั้น 2 และศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี

    2019-03-14 11:27:50
    ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี ชั้น 2 ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า และใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี โดยมีรายละเอียดในการให้บริการดังนี้ 1. เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์พร้อมบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 26 เครื่อง 2. เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและสื่อผสมพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 4 เครื่อง 3. เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ที่เข้ามาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอใช้บริการสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือมาขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ โดยจะจัดที่นั้งสำหรับผู้มาใช้บริการจำนวน 36 ที่นั่ง 4. เปิดให้บริการเป็นสถานที่สำหรับจัดอบรม ประชุมและสัมมนา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่าง ๆ 5. เปิดให้บริการเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ การเปิดให้บริการของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี จะเปิดให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี จะเปิดให้บริการในเวลาทำการดังนี้ เปิดให้บริการ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 21.00 น. - วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 18.00 น. - หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์