โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลา ปัจฉิมนิเทศ อำลาอาลัยครูผู้ประสาทวิชาและเพื่อนๆ

    2019-03-14 14:33:32
    โรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาปัจฉิมนิเทศ อำลาอาลัยครูผู้ประสาทวิชาและเพื่อน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ หอประชุม โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูและบุคลการทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมในพิธี มีกิจกรรมหลากหลาย โดยจัดให้มีซุ้มหลอดผ่านที่ตกแต่งสวยงาม ซุ้มดนตรี ซุ้มถ่ายภาพ ซุ้มฟุตซอล โชว์ถ้วยรางวัล ซุ้มเกษตร เมื่อวานนี้ (11 มี.ค.62) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ในสังกัด อบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ได้จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้ที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 จำนวน 64 คน มัธยมปลาย 49 คน รวม 113 คน โดยมีนายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมเริ่มต้นโดย นายนูญ สายอ๋อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด อบจ.สงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์, ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.จีรทีปต์ ช่วยคง กล่าวรายงานว่า ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลามีนักเรียนจบการศึกษาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ จำนวน 17 คน ชั้น ม.3 จำนวน 10 คน ชั้น ม.6 จำนวน 7 คน โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ชั้น ม.3 จำวน 50 คน ชั้น ม.6 จำนวน 42 คน รวม 92 คน หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวปฎิญาณตนต่อที่ประชุมอันมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้อำนวยการ และคณะครู โดยจะยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ จักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จะพยายามศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จในขั้นที่สูงกว่า เพื่อประกอบอาชีพที่สุจริต พร้อมจะเทิดทูนเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งสถาบันการศึกษานี้ตลอดไป พร้อมกันนั้นทุกคนร่วมกันร้องเพลง”ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ กล่าวให้โอวาทปัจฉิมนิเทศต่อนักเรียนว่า วันนี้ (11 มี.ค.62) ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่”ลูกนนทรี”ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ผลิผลร่วงหล่นออกไปจากต้น ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นดอกที่เหลืองอร่าม เด่นสง่างามมาตลอด 3 ปี และ 6 ปี ตนขอให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ที่จบออกไป เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เจริญงอกงาม เป็นคนดีในสังคม การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น เราต้องลำบากตรากตรำ ฝึกฝน อดทน และมุ่งมั่นขยันอยู่เป็นนิจ เชื่อว่านักเรียนทุกคนยังจำวันวานเหล่านี้อยู่ได้ดีเสมอ และการที่เราจบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ถือเป็นความสำเร็จบั้นหนึ่ง แต่มิใช่ความสำเร็จขั้นสูงสุด “เพราะนั้น เมื่อเราจบการศึกษาออกไป ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ไหนในสังคม ก็ขอให้ลูกๆ นักเรียนตั้งตนเป็นคนดี โดยเริ่มต้นประการแรกให้ลูกนักเรียนต้องเป็นคนที่คิดดีก่อน ประการที่ 2 เมื่อเราคิดดีแล้วก็ต้องพูดดี ประการที่ 3 ให้พวกเราทำแต่ในสิ่งที่ดีๆ ประการมรา 4 คือต้องคบเพื่อนดี ดังสุภาษิตโบราณที่ว่า”คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล และประการสุดท้าย ต้องอยู่ในสังคมที่ดี” รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สงขลา กล่าวอวยพรให้นักเรียนที่จบการศึกษาว่า จงประสบผลสำเร็จในการศึกษาขั้นที่สูงกว่า มีงานทำ ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต รักใคร่รุ่นพี่รุ่น้องในสถานศึกษาเดียวกัน รักโรงเรียนสมดั่งคติพจน์ประจำสถานบันที่ว่า”สุขา สังฆัสสะ สามัคคี” ความสามัคคีในหมู่คณะจะนำมาซึ่งความสุข นางสาวอนิดา ทองเต็ม นักเรียนชั้น ม.6/2 ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ในฐานะตัวแทนนักเรียน กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ตลอดเวลาที่ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ตัวเองได้เรียนรู้ทักษะวิชาการและทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กันจนบรรลุเป้าหมาย สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของสถาบันแห่งนี้ ขอขอบคุณคณะครู อาจารย์รวมถึงบุคลากรทุกคนที่ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางในทุกๆ เรื่องเพื่อการดำรงชีวิตต่อไป “อย่างไรก็ตามบุญคุณอันเหลือล้นนี้มิอาจตอบแทนได้หมด นักเรียนทุกคนที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ทำได้เพียงนำทุกคำสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ตั้งใจศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้น เป็นการตอบแทนผู้มีบุญคุณทุกท่าน ขอให้ครูและบุคลากรทุกคนที่มีต่อพวกเรา ส่งผลตอบแทนให้เจอแต่สิ่งที่ดีตลอดอายุการทำงานและตลอดไปคะ” หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรมผูกข้อมือและขอพรเพื่อเป็นกำลังใจ แยกเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ กิจกรรมพี่น้องต้องอำลา การมอบของขวัญ การถ่ายรูปหมู่ ณ ซุ้มมต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนภาคค่ำมีการเลี้ยง”อำลา – อาลัย”ก่อนจะแยกย้ายกันไป รายงาน : ภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ ถ่ายภาพ : เกษม ลิมะพันธุ์ : KasemNEWS ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.เกาะแต้วฯ