นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับคณะประชุม ในเวทีเสวนาการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ใน 14 จังหวัดภาคใต้

    2019-03-14 14:48:32
    12 มีนาคม 2019 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะประชุม ในเวทีเสวนาการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีประธานสาขาชมรมผู้สูงอายุใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุม ในเวทีเสวนา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมในเวทีเสวนาประกอบด้วยบทบาทของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ กับงานผู้สูงอายุที่ควรขับเคลื่อน การวิเคราะห์ปัญหาที่ควรแก้ไขและพัฒนาของในแต่ละจังหวัด เพื่อนำเสนอปัญหาในการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขา 14 จังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ ต่อไป ซึ่งเป็นการทบทวนปฏิญญาลำปำและความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน การอภิปรายทั่วไปและสรุปปัญหาของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ ที่ควรแก้ไขและพัฒนา