นายก อบจ.สงขลา ประธานในการเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านสายตา

    2019-03-15 14:40:32
    13 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางด้านสายตา ญาติและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาและสิทธิตนพึงได้รับ โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากโรงพยาบาลสงขลา และจากสำนักกฏหมายร่วมเป็นวิทยากร พร้อมด้วย ชมรม สมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา