นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยของ อปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย

    2019-03-18 10:23:08
    วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยของ อปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นชอบโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ของอปท.ในจังหวัดสงขลา โดยจะนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป