27 ก.พ. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ รุ่นที่ 2

    2018-03-05 11:24:07
    27 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลวา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ รุ่นที่ 2 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีวิทยากรเจ้าหน้าที่จาก กสทช.มาให้ความรู้ ความเข้าใจ และหลักเกณฑ์ในการใช้วิทยุโทรคมนาคม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจาก อปท. จากมูลนิธิ และสมาคมกู้ชีพกู้ภัยต่างๆ ในจังหวัดสงขลาเข้ารับการอบรม ในแต่ละรุ่นๆ ละ 160 คน และรุ่นที่ 2 อีกจำนวน 160 คน รวมเป็นผู้เข้ารับการอบรม 2 รุ่น 320 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม สามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในอันที่จะช่วยประสานการปฏิบัติงาน ในการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณชน