นายก อบจ.สงขลา เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

    2019-03-20 09:29:31
    18 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย โดยมี นาย ศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมจึ้นเป็นสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย และเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา นับว่ามีส่วนสำคัญ ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นำไปสู่การกำหนดเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดสงขลา และการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร และจัดทำบริการสาธารณะ ให้มีคุณภาพตามมาตราฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสงขลานำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนมีความสุข และเนื่องในวันท้องถิ่นไทย จังหวัดสงขลา จึงได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น ที่มีคะแนนแต่ละด้านสูงสุด จาก 5 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ า ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริการการเงินและการคลัง การบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล โดยมีนายศักระ กบิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้มอบ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง งานด้านการบริการสาธารณะ และด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนรวม 5 ด้านสูงสุด