กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ต่อผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงวันพุธที่ 20 ม

    2019-03-20 14:04:53
    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ต่อผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการฟื้นฟูสมารรถภาพทางการแพทย์ในหน่วยบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ปี 2562 ณ โรงแรมเดอะ ฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพของหน่วยบริการและสถานบริการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161