อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะมีพิษ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา

    2019-03-25 16:09:19
    อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะมีพิษ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักการคัดแยกและส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ และลดปัญหาขยะพิษตกค้างในชุมชน วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสงขลา ตามนโยบายจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จากรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายชุมชนในปี 2560 พบว่า มีของเสียอันตรายชุมชน เช่น แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ ซึ่งมีมากถึง 216,639 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งหากไม่มีการกำจัดให้ถูกวิธีก็จะยิ่งเป็นการแพร่กระจายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161