นายก อบจ.สงขลา เข้ารับโล่เกียรติยศ ประเภทรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา

    2019-03-26 15:56:35
    26 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่เกียรติยศจาก นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ประเภทรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนของชาติ ให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพประชากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของพลเมืองไทยในการพัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ในฐานะที่ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น