นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการจัดกิจกรรม มหกรรมวันแตงโม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

    2019-03-29 14:55:47
    27 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการจัดกิจกรรม มหกรรมวันแตงโม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ณ บ้านบางพังกา - เขาน้อย ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายก อบต.สะกอมพร้อมด้วย สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม สำนักงานเกษตรอำเภอทพา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดการจัดมหกรรมวันแตงโม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม สำนักงานกษตรอำเภอเทพา ผู้นำชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึีน เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์แตงโมของอำเภอเทพา ให้เป็นที่รู้จักดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆที่มีคุณภาพให้มีมาตราฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้อย่างดียิ่ง ซึ่งผลิตผลแตงโมที่เกษตรกรปลูกในพื้นที่อำเภอเทพา ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เป็นผลผลิตแตงโมที่ปลูกโดยปลอดสารพิษ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมีคุณค่าและราคาสูง ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ที่เข้ามารับซื้อผลผลิตแตงโมในพื้นที่อำเภอเทพาอีกด้วย