อบจ.สงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-03-29 15:08:22
    28 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สงขลา ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ศิลปินพื้นบ้านและภาคประชาชนเข้าร่วมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2557- พ.ศ.2561) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการฯ