อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่น 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเหตุฉุกเฉินลงสู่ชุมชน

    2019-03-29 15:24:53
    อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่น 4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการเหตุฉุกเฉินลงสู่ชุมชน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รุ่น 4 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครชุมชน ประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นกว่า 600 คน โดยมีคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี และโรงพยาบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ เพื่อให้อาสาสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ และประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป ภาพ : อรอนงค์ รอดแก้ว ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร.074-303161