นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ประธานโครงการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

    2019-03-29 15:46:16
    29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล เป็นผู้แทนนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานโครงการปล่อยสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยพุด เจ้าคณะอำเภอสิงหนคร ท่านรองประธานสภาอบจ.สงขลา และนายก อบต.รำแดง ร่วมด้วย ซึ่งโครงการนี้ อบจ.สงขลา สนับสนุนพันธุ์ปลาพื้นเมือง จำนวน 530,000 ตัว ให้กับ อบต.รำแดง เพื่อดำเนินโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ต่อไป