นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมชมเมืองพหุวัฒนธรรมสงขลา 177 ปี

    2019-04-04 13:32:17
    30 มีนาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมชมเมืองพหุวัฒนธรรมสงขลา 177 ปี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ ซึ่งผู้เจ้าร่วมในพิธีเปิดประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการจัดงานปั่นจักรยาน ชมรมจักรยาน ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเมืองสงขลา ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และส่วนหนึ่งเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนที่ยากจน ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย ภาคเช้าเป็นการปั่นจักรยานชมเมืองพหุวัฒนธรรมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นการปั่นชมเมืองแบบสบายสบาย และภาคบ่ายจะเป็นการนำเที่ยวย่านเมืองเก่า โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิได้ก่อตั้งเมิ่อปี 2472 เป็นสถานบันการศึกษาให้กับลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเล ที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองสงขลา ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียน และให้นักเรียนมีคุณภาพมาตราฐานสากล มาถึงปัจจุบันครบ 90 ปี ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้ปกครองตลอดจนถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง