อบจ.สงขลา จัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

    2019-04-04 14:05:20
    31 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมรักสุนทราภรณ์สงขลา จัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดประกอบด้วย ประธานชมรมรักสุนทราภรณ์สงขลา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงสุนทราภรณ์ ปลัด อบจ.สงขลา รองปลัด อบจ.สงขลา พร้อมด้วยผอ.กอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าประกวดร้องเพลงเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยที่ชมรมรักสุนทราภรณ์สงขลา ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้จัดการประกวดบทเพลงสุนทราภรณ์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นมรดกของชาติ และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาต่างๆได้แก่ พระพุทธศาสนา ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดีงานช่างสถาปัตยกรรม และดนตรีไทย จนได้รับพระสมัญญาว่า ทรงเป็น "องค์เอกอัคราชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย" ทั้งยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในมูลนิธิสุนทราภรณ์ ซึ่งเพลงสุนทราภรณ์ ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ สมควรที่จะอนุรักษ์ สืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้นการจัดให้มีการการแข่งขันประกวดบทเพลงสุนทราภรณ์ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวาระสำคัญ ในโอกาสแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดการประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 รวมทั้งจัดให้มีการแสดงดนตรีวงสุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นมรดกทางด้านดนตรีสาขาหนึ่งของไทย ที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน นักดนตรีชาวไทย ซึ่งยูเนสโกประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมการดนตรีของโลก และเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ชมรมรักสุนทราภรณ์สงขลา จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันร้องเพลงสุนทราภรณ์ในครั้งนี้ โดยจัดการแข่งขันจำนวน 3 รุ่นคือ รุ่นเยาวชน รุ่นประชาชน และรุ่นผู้สูงอายุขึ้น