นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-04-04 15:17:11
    1 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มองค์กร ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แสดงให้เห็นถึงการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน เพื่อปรับใช้ประกอบเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม สร้างงาน สร้างอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบพึ่งพาตนเอง และจากการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ จะเป็นการเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาดูงานแต่ละสถานที่ นำมาพัฒนาตนเอง ชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ในลักษณะของการพึ่งพาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ผู้คนต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับองค์กรศาสนา ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาดูงาน ตามโครงการตามพระราชดำริ ที่เห็นผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนชุมชน สังคม ที่เป็นพหุวัฒนธรรมให้มีการพัฒนา และมีศักยภาพของคนในชุมชน สร้างสังคมที่มีสุขตลอดไป