นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการสงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All Songkhla)

    2019-04-09 10:07:25
    5 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานในพิธีเปิดโครงการสงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล (Smile City For All Songkhla) พร้อมทั้งกล่าวรายงานในนามของประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ผู้จัดโครงการดังกล่าว รวมถึงร่วมทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ 14 ภาคีเครือข่ายในความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จากความร่วมมือในการสมทบงบประมาณร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในจังหวัดสงขลา รวมทั้งเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ จากหน่วยบริการหรือองค์กรอื่นๆ ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา โดยบูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหากายอุปกรณ์คนพิการระดับจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจำนวน 14 ภาคีเครือข่าย นับเป็นมิติการบูรณาการความร่วมมือ ในการขับเคลิ่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการสงขลาเปิดประตูสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวลครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนกายอุปกรณ์พระราชทาน จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 รายการ 364 ชิ้น มูลค่า 7,450,500 บาท เพื่อมอบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 141 แห่ง รวมถึงโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสงขลา