นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

    2019-04-17 10:36:23
    10 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการส่งเสริมทักษะฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเล่นฟุตบอล ให้กับเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาทักษะของตนเองให้ดียิ่งขึ้น