นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562

    2019-04-18 09:51:44
    10 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานต่อท่านประธาน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พลังงานจังหวัดสงขลา คลังปิโตรเลียมสงขลา สมาคมผู้ค้าน้ำมันจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการฯ ณ บริษัท เค ที พี ปิโตรเลียม จำกัด ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ทางท้องถนนในข่วงเทศกาลสงกรานต์ ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัด ในการป้องกันและลดความเสียหายจากภัย ที่เกิดจากอุบัติเหตุหมู่บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมการประชุมบูรณาการเชิงปฏิบัติการอุบัติเหตุหมู่บนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสวกรานต์ โดยบรรยายให้ความรู้เรื่องของการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และกิจกรรมที่ 2 เป็นการซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและมูลนิธิรวม 40 หน่วยงาน