นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้องค์กรการปกครองท้องถิ่น

    2019-04-22 14:50:29
    18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้องค์กรการปกครองท้องถิ่น ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กทม.