14 มีนาคม 2561 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

    2018-03-14 16:14:43
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 ภาพ/ข่าว กองกิจการสภา อบจ.สงขลา 1. ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 2. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. ญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การร่วมมือกันดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ เทศบาลตำบลนาทวีนอก และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ...ภาพ/ข่าว กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา