นายก อบจ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

    2019-04-23 10:07:30
    19 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงาน เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดสงขลา สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องความดี และให้ความสำคัญของผู้สูงอายุเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้แก่ลูกหลาน เยาวชนได้นำไปเป็นแบบอย่าง และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วย จึงต้องร่วมกันอนุรักษ์และให้คนรุ่นหลังสืบทอดต่อไป