นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายปีงบประมาณ 2562

    2019-04-23 10:16:20
    19 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชน และเครือข่ายปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่น ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาดีเด่น ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สุงอายุ คณะกรรมการและสมาชิกเครือข่ายผู้สูงอายุจาก 16 อำเภอเข้าร่วมในโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน ในเรื่องของการแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้มีพระคุณ การยกย่องคนดี การทำประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้เยาวชนสืบสานต่อไป