3 มี.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 1

    2018-03-15 08:38:02
    3 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 1 โดยมีครู อาจารย์ พี่เลี้ยงเด็กและศูนย์ดูแลเด็กเล็กในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เด็กในปฐมวัยถือเป็นช่วงที่ต้องให้ความสำคัญ กับเด็กในปฐมวัยเป็นพิเศษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง เป็นการป้องกันปัญหาในเรื่องของยาเสพติด ทาง อบจ.สงขลา จึงเห็นความสำคัญของพิษภัยในเรื่องของยาเสพติด โดยมีเป้าหมายที่จะอบรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กปฐมวัยทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติด เพราะถือว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญ และใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อที่จะให้เด็กในปฐมวัยได้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด เพราะถือว่าเด็กเหล่านี้คือ ทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ จึงต้องไม่ให้ตกไปอยู่ในวังวนของยาเสพติด อบจ.สงขลา จึงได้จัดโครงการอบรม ครู พี่เลี้ยง และผู้ที่สอนอยู่ในศูนย์เด็กเล็กต่างๆ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงภัยของยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัย ซึ่งก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า