บรรยากาศสนามกีฬาอำเภอสะเดา โดย อบจ.สงขลา มุ่นมั่นส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน

    2019-05-01 10:25:09
    บรรยากาศสนามกีฬาอำเภอสะเดา โดย อบจ.สงขลา มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนผ่านนโยบายที่สำคัญคือการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย หนึ่งอำเภอ หนึ่งสนามกีฬามาตรฐาน โดยปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วในหลายๆอำเภอ ซึ่งได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสะเดา อำเภอระโนด อำเภอนาทวี อำเภอนาหม่อม และในปีนี้จะดำเนินการต่อที่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสิงหนคร ท่านใดอยู่บริเวณใกล้เคียงไปออกกำลังกายกัน