นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการอบรมสัมมนา อสม.เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

    2019-05-01 11:01:19
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรมสัมมนา อสม.เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 พร้อมมอบ ประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.เชี่ยวชาญ ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ทั่วไป เพื่อยกฐานะเป็น อสม.เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจังหวัดสงขลา มี อสม.ที่ผ่านหลักสูตรการอบรมเป็น อสม.เชี่ยวชาญ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งสิ้น 1187 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่หมู่บ้านในจังหวัดสงขลา และเพื่อให้ อสม.เชี่ยวชาญได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้งด้านปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนา อสม.เชี่ยวชาญ ประจำปี 2562 ขึ้น เพราะ อสม. ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญด้านการให้บริการ ด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และใกล้ชิดที่สุด จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ให้ทันยุคทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน