นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

    2019-05-01 11:06:59
    25 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ในกิจกรรมที่ 16 อบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน โดยที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อให้แกนนำประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบิ้องต้น การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการร้องขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 รวมทั้งการใช้ Appication EMS 1669 เพื่อสร้างตัวแทนระดับตำบลให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดอัตราการสูญเสียชีวิตหรือพิการจากให้การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้องลดลง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก 3 อ 2 ส เพิ่อลดการเจ็บป่วยฉุกเฉินในกลุ่มโรค NCDs และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป